Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 • 1.1  De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het inschrijf- formulier vermeld.
 • 1.2  In de kosten voor een abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de studio: het deelnemen aan alle groepslessen en het gebruik van douchegelegenheid na het sporten.
 • 1.3  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 2 Duur en beëindiging van het abonnement

 • 2.1  Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat er te allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.
 • 2.2 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur (zoals staat omschreven aan de voorkant van het inschrijfformulier) niet worden beëindigd.
 • 2.3  Opzeggen is niet mogelijk of geldig bij achterstallige contributie. De overeenkomst loopt dan gewoon door.
 • 2.4  De opzegtermijn bedraagt 1 volle maand, waarbij een eventuele
  achterstand in contributie niet wordt meegerekend. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven of door invulling van een opzegformulier bij de receptie.
 • 2.5  Indien opzegging niet conform artikel 2.4 plaatsvindt, zal het abonnement zonder nadere aankondiging automatisch worden verlengd.
 • 2.6  Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle maand en de eventuele achterstand in contributie, in een keer contant moeten worden voldaan bij de receptie, dan wel door middel van girale overboeking aan Complete Training. De door de klant verschuldigde bedragen zullen in ieder geval tijdig worden voldaan aan Complete Training. Bij niet tijdige betaling is de klant (buitengerechtelijke) kosten en wettelijke rente verschuldigd.
 • 2.7  Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd door Complete Training. Indien de klant aan Complete Training een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten, zal deze nadat de klant aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, door ons worden ingetrokken.
 • 2.8  Na opzegging kan de klant gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de overeengekomen einddatum van het abonnement. Vooraf betaalde contributiegelden en eventueel resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode nà de einddatum van het abonnement, worden niet gerestitueerd.

Artikel 3 Wijzigen van de abonnementsvorm

 • 3.1  De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.
 • 3.2  Na de minimale abonnementsduur kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant en in overleg met Complete Training worden gewijzigd. Bij automatische incasso abonnementen dient daarbij een overgangstermijn van een volle maand in acht te worden genomen.
 • 3.3  Een eventuele achterstand in contributiebetaling dient voor de datum van wijziging te zijn voldaan. Eventueel resterende trainingstegoeden op basis van de oude abonnementsvorm komen na deze datum te vervallen.

Artikel 4 Tijdelijk stopzetten van het abonnement

 • 4.1  Bij een (langdurige) blessure of ingeval van een zwangerschap, dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen, voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door directie van Complete Training, zal uw abonnement tijdelijk worden stopgezet. Stopzetting met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • 4.2  De (minimale) abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
 • 4.3  Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.
 • 4.4  Afspraken over een stopzetting van het abonnement worden door Complete Training schriftelijk bevestigd.
 • 4.5  Bij eerder herstel dient de klant tijdig bij de receptie een mutatieformulier in te vullen om de stopzetting te laten opheffen.

Artikel 5 Abonnementskosten

 • 5.1  Indien de klant heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt de klant Complete Training door ondertekening van de voorzijde van dit formulier, een machtiging voor het incasseren van de (4 wekelijkse) abonnementskosten.
 • 5.2  Het incasseren van de maandelijkse kosten van het automatische incasso abonnement zal aan het begin en in het midden van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. De klant dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor om de klant storno- c.q. administratiekosten van minimaal €5,- in rekening te brengen.
 • 5.3  Bij een contant abonnement dienen de kosten voor de gehele abonnements- periode vooruit te worden betaald. Indien opzegging niet plaatsvindt conform artikel 2.3, wordt het  abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Het verschuldigde bedrag voor de nieuwe abonnementsperiode dient voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Hiervoor ontvangt u van ons tijdig een kennisgeving.
 • 5.4  De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Complete Training, de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven door middel van een afgegeven schriftelijke verklaring.
 • 5.5  Tijdens vakanties en feestdagen dienen tijdig de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald.
 • 5.6  Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen, die uit deze overeenkomst voort- vloeien, is voldaan, is de klant jegens Complete Training verplicht iedere adreswijziging minstens één week voor de wijziging schriftelijk aan Complete Training door te geven.
 • 5.7  Indien de klant zijn/haar betalingsverplichting niet, althans niet tijdig en volledig nakomt, behoudt Complete Training het recht voor om de klant de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
 • 5.8  Indien wij genoodzaakt zijn om de vordering ter incasso uit handen te geven zullen de gerechtelijke kosten alsmede de buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente, met een minimum van € 25,00 vermeerderd met de BTW, op de klant worden verhaald. Bij niet tijdige betaling worden alle op dat moment verschuldigde maand termijnen nog resterend in het contract ineens en direct opeisbaar. Voorts is de klant zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum

 • 5.9 Complete Training behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Complete Training zal in ieder geval de abonnementskosten jaarlijks indexeren.
 • 5.10 Wanneer de klant in aanmerking wilt komen voor een studenten abonnement dient de klant een bij inschrijving en jaarlijks in oktober een bewijs van inschrijving of een studenten kaart te overhandigen. Wanneer de klant dit niet of niet op tijd kunt tonen dan wordt het studenten abonnement omgezet naar een regulier (voltarief) abonnement.

Artikel 6 Openingstijden/sportonderricht

6.1 De openingstijden van de studio worden vastgesteld door Complete Training. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in de studio. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal de studio gesloten
zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten.

6.2 Complete Training bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en de klant zal zich daarnaar individueel dienen te richten.

Artikel 7 (Huishoudelijk) reglement

7.1 De klant dient zich te houden aan de door Complete Training gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere sportkleding, noodzakelijke orde en discipline.

7.2 In de studio dient de klant te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen, het gebruik van een handdoek is verplicht.

7.3 Het is absoluut niet toegestaan om drugs, danwel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabolensteroïden) te gebruiken en/of in het bezit te hebben.

7.4 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in de studio wordt op geen enkele wijze getolereerd.

7.5 Bij overtreding van deze vastgestelde reglementen en/of instructies is Complete Training gerechtigd de klant toegang tot de studio te ontzeggen en het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

7.6 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of vast- gestelde reglementen, zal in alle gevallen op de klant worden verhaald.

Artikel 8 Veiligheid/aansprakelijkheid/overmacht

8.1 Complete Training is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in de studio. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.

8.2 De klant dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport en/of gebruik van de faciliteiten binnen de studio geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening en risico van de klant. Complete Training zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ten deze.

8.3 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Complete Training geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Complete Training ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding door de door de klant geleden schade van Complete Training vorderen.

Artikel 9 Strippenkaart

9.1 Indien u gebruik maakt van een strippenkaart bij Complete Training bedraagt de geldigheidsduur bedraagt maximaal 12 weken. Het resterend aantal trainingstegoeden zal aan het einde van deze periode niet worden gerestitueerd.

Artikel 10 Overige bepalingen/Nederlands recht

10.1 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Complete Training voorgelegd.

10.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter.

Whatsapp